FAQ

02-797-0999 ต่อ 2033

fengstsr@ku.ac.th

การผ่อนผัน ชำระ ค่าทำเนียมการศึกษา

สำหรับนึกศึกษาที่มีความจำนง ในการใช้สิทธิผ่อนผันการชำระค่าทำเนียมการศึกษา กรุณาคลิก เพื่อดูรายละเอียดเเละข้อบังคับ ที่เกี่ยวของ

ดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Powerful admin panel
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ ภาคต้น 2560

ระดับปริญญาโท
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (รหัสสาขา XE69?..)
หมวดวิชา....................................................................................(ถ้ามี)
วิทยาเขตบางเขต
จำนวน ...8... คน (ตัวจริง ........8......... คน (สำรอง -  คน)

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

แผนการศึกษา

.เอก - แบบ 1.1, 1.2

          - แบบ 2.1, 2.2

.โท    - แผน ก แบบ ก1, 2

          - แผน ข

เงื่อนไขของภาควิชา

โปรดระบุรหัสวิชา/ชื่อวิชา และ

ประเภทการลงทะเบียนเรียน

(UA, UC, GA, GC) ให้ชัดเจน

วุฒิการศึกษาที่รับเข้าศึกษา

1

001

นายวสันต์  สุขสนอง

แผน ข.

-

สำเร็จปริญญา วศ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.12

2

002

นายจิรเดช สอาดนวม

แผน ข.

-

สำเร็จปริญญา วศ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.24

3

003

นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ

แผน ข.

-

สำเร็จปริญญา วศ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.77

4

004

นายฐิติรัฐ  พจน์ฉายศิริ

แผน ก แบบ ก 2

-

สำเร็จปริญญา ค.อ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.32

5

005

นายติณณภพ ทองมาก

แผน ก แบบ ก 2

-

สำเร็จปริญญา วศ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.36

   6    

006

นายศราวุฒิ  บุญมัง

แผน ข.

-

สำเร็จปริญญา วศ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.33

7

007

นายธีระวัจน์ คำวิลาศ

แผน ก แบบ ก 2

-

สำเร็จปริญญา วศ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.33

8

008

นายอาจิ๋ว  สมภักดี

แผน ข.

-

สำเร็จปริญญา ค.อ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรม

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.86

(โปรดเรียงเลขที่ผู้สมัครจากน้อยไปหามาก)

อ่านต่อ →
Powerful admin panel
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ระดับปริญญาโท
    ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2560
      สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (รหัสสาขา XE69)
วิทยาเขตบางเขน
        จำนวน 8 คน (แผน ก จำนวน 3 คน และแผน ข 5 คน)

ลำดับที่

เลขที่

ผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล

แผนการศึกษา

 ป.เอก-แบบ 1.1, 1.2

-แบบ 2.1, 2.2

ป.โท ? แผนก แบบ ก1, ก2,  แผน ข

ประเภทผู้สมัคร

-ผู้สมัครประเภทที่ 1

คือ สำเร็จการศึกษาแล้ว

- ผู้สมัครประเภทที่ 2

กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ของหลักสูตร

คือ ภาคปลาย ปี 2559

วุฒิการศึกษา

(ที่รับเข้าศึกษา)

หมายเหตุ

1

001

นายวสันต์  สุขสนอง

แผน ข.

ประเภทที่ 1

สำเร็จปริญญา วศ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.12

เข้าปฏิบัติงานวันที่

1 เมษายน 2558

2

002

นายจิรเดช สอาดนวม

แผน ข.

ประเภทที่ 1

สำเร็จปริญญา วศ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.24

เข้าปฏิบัติงานวันที่

1 มีนาคม 2559

3

003

นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ

แผน ข.

ประเภทที่ 1

สำเร็จปริญญา วศ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.77

เข้าปฏิบัติงานวันที่

18 เมษายน 2559

4

004

นายฐิติรัฐ  พจน์ฉายศิริ

แผน ก แบบ ก 2

ประเภทที่ 1

สำเร็จปริญญา ค.อ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.48

เข้าปฏิบัติงานวันที่

16 กุมภาพันธ์ 2553

5

005

นายติณณภพ ทองมาก

แผน ก แบ ก 2

ประเภทที่ 1

สำเร็จปริญญา วศ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมวุดคุม

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.39

-

6

006

นายศราวุฒิ  บุญมัง

แผน ข.

ประเภทที่ 1

สำเร็จปริญญา วศ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.36

เข้าปฏิบัติงานวันที่

1 พฤศจิกายน 2556

7

007

นายธีระวัจน์ คำวิลาศ

แผน ก แบบ ก 2

ประเภทที่ 1

สำเร็จปริญญา วศ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.33

เข้าปฏิบัติงานวันที่

26 สิงหาคม 2556

8

008

นายอาจิ๋ว  สมภักดี

แผน ข.

ประเภทที่ 1

สำเร็จปริญญา ค.อ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.86

เข้าปฏิบัติงานวันที่

1 มิถุนายน 2550

อ่านต่อ →

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ MV IDKU

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ MV IDKU

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ MV IDKU


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1
  • clients_1